آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب انگشتر

یاقوت

یاقوت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یاقوت، زن یا «کنیزک» می‌باشد.تعبیر خواب یاقوت سرخ یا سبز، زنی خوش‌قیافه می‌باشد و اگر زن تو حامله می‌باشد، دختری زیبا به دنیا می‌آورد.اگر در خواب ببینی یاقوت به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به خواستۀ…

عقیق

عقیق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقیق داری، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر ببینی عقیق خود را از دست داده‌ای، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از عقیق هستی،…

جزع

جزع تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی جزع داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زنی که حالش آشفته و پریشان است ازدواج می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی جزع سفید و روشن داری، یـعـنـی با زنی زیبا، عفیف و پاکدامن و امانت‌دار…

انگشتر – سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی «پادشاه» به تو انگشتری داد، تعبیرش این است که پادشاه تو را حاکم قسمتی از مملکتش می‌کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به تو یا بستگانت بدی می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی پادشاه…

انگشتر

انواع انگشتر ● نامناسب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشترت خوب ساخته نشده است، تعبیرش این است که قسمتی از مال و اموال تو از بین می‌رود و «پادشاه»بر تو خشمگین می‌شود. ● دونگینی: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتری داری…
متن دوم