آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب انواع میخ

میخ

میخ تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب میخ، برادر می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی میخ از فلز مس یا فلز برنج می‌باشد، تعبیرش بد است.اگر ببینی میخ آهنی داری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که به خاطر او بزرگی و عظمت به دست…
متن دوم