آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب انواع روغن

روغن – انواع روغن

انواع روغن ● روغن گاو: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روغن گاو، داری و یا کسی به تو بخشیده است و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که هم مال و اموال به دست می‌آوری و هم ارث و میراث و به طور کلی تعبیر روغن گاو از سایر روغن‌ها بهتر…
متن دوم