آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اندام و رفتار مثل اسب

اندام و رفتار مثل اسب

اندام و رفتار مثل اسب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل خر و اسب و گاو دم داری، تعبیرش این است که مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل…
متن دوم