آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اندازه دست

دست – اندازه یا قدرت دست

اندازه یا قدرت دست ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست تو بزرگتر یا قویتر شده است، تعبیرش این است که حال و روز فرزند یا برادر یا شریک تو بهتر و باقوت‌تر می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی یک دست تو دراز شده است، یـعـنـی حال و…
متن دوم