آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اندازه درب

درب -جنس و اندازه درب

جنس و اندازه درب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درب خانۀ تو آهنی می‌باشد، تعبیرش این است که ثروتمند و توانگر می‌شوی.اگر ببینی درب خانۀ تو از نقره می‌باشد، یـعـنـی باید از گناهانت توبه کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... لِمَن…
متن دوم