آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب انجیل

مسیحی

مسیحی امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی با مسیحیان ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که دوست و طرفدار آن‌ها می‌شوی و اعتقادت به دین اسلام ضعیف خواهد بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مسیحی شده‌ای، دچار گمراهی و ضلالت شده و بر…

صحف

صحف تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی صحف ابراهیم (ع) می‌خوانی، تعبیرش این است که کسی تو را به راه راست هدایت می‌کند و راه و روشِ دینداری را نشان می‌دهد، ولی اگر ببینی که از حفظ می‌خوانی، یـعـنـی با ریا و نفاق و دوروئی با مردم صحبت…

زبور

زبور ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتاب زبور می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به کار خیر علاقه‌مند می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زبور می‌خوانی، یـعـنـی کار خوبی را انتخاب کرده و انجام می‌دهی. ابن سیرین می‌گوید: اگر…

تورات

تورات ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تورات می‌خوانی، تعبیرش این است که از افراد بزرگ و با عظمت توان و قوت می‌گیری. اگر ببینی تورات را از رو خوانده‌ای (و نه از حفظ)، یـعـنـی با کسی دعوا و درگیری پیدا می‌کنی و سرانجام پیروز شده و به…

انجیل

انجیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی انجیل می‌خوانی، تعبیرش این است که از حق و حقیقت به باطل فریفته شده و خودرای می‌شوی.اگر ببینی انجیل را از حفظ می‌خوانی، یـعـنـی از حق و حقیقت به باطل وارد می‌شوی و علاقه‌مند و دوستدار مسیحیان خواهی…
متن دوم