آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب انبر

عود

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عود، مردی لطیف و زیبا می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی عود خام داری، تعبیرش این است که«پادشاه» چیزی به تو عطا می‌کند و هر چه عود بیشتر باشد تعبیرش این است که سود و منفعت بیشتری…

انبر آهنگری

انبر آهنگری ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انبر آهنگری، خدمتکار نترس و شجاعی است که به خوبی مال و اموال را از دست«پادشاه» بیرون می‌آورد و برای مردم خرج می‌کند.اگر ببینی با انبر آهنگری مقداریآتش بیرون آوردی و به مردم دادی، تعبیرش این است که…
متن دوم