آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب الک

غربال (الکی که سوراخهای درشت دارد)

غربال (الکی که سوراخهای درشت دارد) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب غربال، خدمتکاری تمیز می‌باشد.اگر ببینی غربال نو داری، تعبیرش این است که خدمتکار یا «کنیزک» پاکیزه‌ای به دست می‌آوری .اگر ببینی غربال خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار از…

الک

الک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب الک، زن یا خدمتکاری فضول می‌باشد.اگر در خواب ببینی الک نو و بزرگی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که زنی فضول دوست تو شده یا خدمتکاری فضول خدمتکار تو می‌شود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران…
متن دوم