آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب افسون

جادوگری

جادوگری (قبل از مطالعۀ تعبیرها به این سوال پاسخ بگو که آیا با فکر کردن به خواب خودت افکار پلیدی به تو دست می دهد؟ بله \ خیر). ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جادو کردن، انجام کار باطل می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر جادوگر، دشمن…

افسون

افسون منظور از افسون فقط جادو نیست و می‌تواند اموری خوب و شرعی باشد که از بلا و خطر جلوگیری کرده یا حتی بلا و زیان را از میان بردارد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون آنکه ذکر و نام خداوند را بیاوری، افسون می‌کنی، تعبیرش…
متن دوم