آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب افتادن گوشت از دهان

دهان – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت دهانت افتاده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی.اگر ببینی کسی «آلت مردی» تو را در دهان خودش قرار داده و می‌مکد، یـعـنـی به آن شخص سود و منفعت می‌رسانی.ابن سیرین می‌گوید:…
متن دوم