آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب افتادن عقرب

عقرب – افتادن یا باریدن عقرب

افتادن یا باریدن عقرب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، تعبیرش این است که «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آسمان عقرب می‌بارد، یـعـنـی آن…
متن دوم