آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب افتادن در چاه

چاه – افتادن در چاه

افتادن در چاه جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در چاه افتاده‌ای، تعبیرش این است که گرفتار مکر و حیله می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی ببیند که در چاه توالت افتاده است، یـعـنـی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود، و اگر در چاه توالت…
متن دوم