آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب افتادن بینی

بینی – افتادن یا بریدگی بینی

افتادن یا بریدگی بینی جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر بینی تو بریده شده است، تعبیرش این است که فرزندت را ختنه می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: جاه و منزلت تو کم می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پوست سر بینی تو رفته…
متن دوم