آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اعتدال

گرسنگی

گرسنگی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گرسنه و ضعیف هستی، تعبیرش این است که گناه و معصیت انجام می‌دهی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گرسنه هستی، تعبیرش مصیبت می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گرسنه هستی و چیزی نداری بخوری،…
متن دوم