آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اشک

چشم – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چشم تو دیوار شهر شده است، تعبیرش این است که «پادشاه» می‌شوی.اگر ببینی چشم تو مثل چشم گاو شده است، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی چشم تو ماه شده است، یـعـنـی «وزیر»…

اشک

اشک ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اشک می‌ریزی، تعبیرش این است که غمگین و دردمند می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی اشک سرد می‌ریزی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.اگر ببینی اشک تو بروی صورتت می‌ریزد، یـعـنـی مال و اموال خود را…
متن دوم