آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اسپرزه

اسپرزه (بزرقطونا،بنکو،قارنی یارق و …)

اسپرزه (بزرقطونا،بنکو،قارنی یارق و ...) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر اسپرزه، غم و اندوه است.اگر ببینی اسپرزه می‌خوری، یـعـنـی به اندازۀ مقداری که خورده‌ای دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). اسپرزه (بزرقطونا،بنکو،قارنی…

اسپرزه – گیاهان داروئی

تعبیرهای کلی (اول روش تعبیر را مطالعه کن و در صورتی که در آن گفته شده تعبیرها را مطالعه کنید می توانی مطالب این صفحه را بخوانی).در اینجا از تعبیرهای مختلفی که در مورد گیاهان داروئی مختلف آمده می‌توان فهمید که: ● تعبیر خواب دیدن یا داشتن…
متن دوم