آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب استخوان خرگوش

خرگوش – پوست و استخوان

پوست و استخوان جابر مغربی می‌گوید: اگر پوست و استخوان خرگوش را ببینی، تعبیرش مقداری مال و منفعت اندک می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از پوست خرگوش پوشیده‌ای، تعبیرش این است که مقداری چیز اندک از زن به تو می‌رسد، ابراهیم…
متن دوم