آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اسب

لجام

لجام ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لجامی که برای تو می‌باشد پاره شده است، تعبیرش این است که بزرگی و عظمت تو کمتر می‌شود.اگر ببینی مثل اسب‌ها لجام داری، یـعـنـی روزه‌دار خواهی بود ولی سخنان زشت و ناپسند فراوانی بیان می‌کنی. از امام…

قاطر – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قاطر ماده خریده‌ای، تعبیرش این است که از کسی «کنیزکی» به دست می‌آوری. اگر ببینی قاطر ماده را فروخته‌ای، یـعـنـی از کنیزک جدا می‌شوی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی قاطری را کشته‌ای،…

سُم

سُم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سم، فرزند می‌باشد.اگر در خواب ببینی سم به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی می‌شوی. اگر ببینی آن سم را از دست داده‌ای، یـعـنـی فرزندت غائب شده یا اینکه از دنیا…

چوگان

چوگان ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرگران چوگان را به زنان تشبیه کرده‌اند.تعبیر خواب چوگان، در دست مردم عادی این است که با کسی خصومت و درگیری می‌کنی و از جهت زنان حرف‌های زشت می‌شنوی، ولی تعبیر چوگان، در دست «پادشاه» این است که بر دشمن پیروز…

اسب – سایر موارد

سایر موارد اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی اسب تو را دزدیده است، تعبیرش این است که احتمال دارد زن تو هلاک شود.اگر ببینی اسب تو گم شده است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.اگر ببینی اسب خود را فروخته‌ای، یـعـنـی از عزت و مقام…

اسب

تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب اسب تازی، بزرگی و عزت و جاه و مقام است.اصفهانی می‌گوید: تعبیر خواب اسب پالانی، بخت و اقبال مرد است و هر چقدر فرمانبردارتر و رام‌تر باشد، خوشبخت‌تر می‌شوی.اگر در خواب ببینی اسب پالانی وارد…
متن دوم