آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب از دست دادن پول

کیف پول

کیف پول از دست رفتن کیف یا پول‌هایش ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کیف پول را همراه با درهم‌هایش از دست داده‌ای، تعبیرش این است که به کسی پند و اندرز می‌دهی، ولی توجهی نمی‌کند.اگر ببینی کیف پول تو باز بوده و درهم‌هایش ریخته،…
متن دوم