آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب از دست دادن جواهر

جواهر -داشتن یا از دست دادن جواهر

داشتن یا از دست دادن جواهر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جواهری داری، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند و زیبا ازدواج می‌کنی، ولی اگر ببینی جواهر خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم