آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ازدواج

طلاق

طلاق ابن سیرین می‌گوید: اگر یک زن بیشتر نداشته باشی و در خواب ببینی که او را طلاق داده‌ای، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد، ولی اگر زن دیگری داشته باشی، تعبیرش این است که بزرگی تو کاهش می‌یابد و دچار نقص می‌شود، امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر…

ازدواج – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بیمار ‌شده‌ای و با زن غریبه‌ای ازدواج کرده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عروس را به خانه آورده‌ای و با او خوابیده‌ای، یـعـنـی بزرگی…

ازدواج

تعبیرهای کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جشن عروسی با چنگ و نی می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی…
متن دوم