آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ازدواج و آمیزش

ازدواج و آمیزش

ازدواج و آمیزش جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با دختری ازدواج کردی و با او همبستر شدی و دختری و دوشیزگی او را از بین بردی، تعبیرش این است که در آن سال با زن یا کنیزکی ازدواج می‌کنی و از «پادشاه» خیر و نیکی می‌بینی.ابراهیم کرمانی…

ازدواج و آمیزش

ازدواج و آمیزش جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با دختری ازدواج کردی و با او همبستر شدی و دختری و دوشیزگی او را از بین بردی، تعبیرش این است که در آن سال با زن یا کنیزکی ازدواج می‌کنی و از «پادشاه» خیر و نیکی می‌بینی.ابراهیم کرمانی…
متن دوم