آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اذان

تکبیر کردن

تکبیر کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تکبیر می‌گویی، تعبیرش این است که از شر دشمنانت ایمنی پیدا می‌کنی و درِ خیر و منفعت بروی تو باز می‌شود .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تکبیر گفتن عبارتند از: 1- ایمنی از دشمن 2- رهایی از…

اذان – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی اذان می‌گوید و شنیدی، تعبیرش این است که در عبادت و بندگی سست و کاهل هستی و کسی تو را به اطاعت و بندگی دعوت می‌کند .اگر ببینی کلمات اذان را به طور ناقص و کم و زیاد و اشتباه می‌خوانی،…

اذان

محل اذان ● آشنا یا ناآشنا: ابن سیرین می‌گوید: اگر مؤمن و درستکار و عفیف و پاکدامن هستی و در خواب ببینی که در جای آشنایی اذان می‌گویی یا می‌شنوی، تعبیرش این است که به حج می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ…
متن دوم