آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ادرار

توالت

توالت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در توالت ادرار و مدفوع می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال خودت را خرج می‌کنی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت، در جای مخصوص به این کار ادرار کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال را برای…

ادرار

ادرار بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب ادرار، مال حرام می‌باشد. اگر در خواب ببینی ادرار خورده‌ای، تعبیرش این است که از مال حرام مصرف می‌کنی .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در جایی ادرار کرده‌ای که تا به حال آنجا را ندیده‌ای،…
متن دوم