آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اجزا گوسفند

گوسفند

گوسفند ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوسفند، غنیمت می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر گوسفند می‌خوری، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری . ● گوشت: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کباب و بریان گوشت…
متن دوم