آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اجزای بدن گاو

گاو – اجزای بدن گاو

اجزای بدن گاو ● پوست: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن پوست گاو می‌باشی، یـعـنـی کارهای قدیمی و چیزهای از بین رفته را درست و برقرار می‌کنی و از جهت «پادشاه» میانجی…
متن دوم