آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب اجاق

اجاق – آتش‌دان

آتش‌دان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش‌دان، زنی است که خدمتکار خانه است. اگر آتش‌دان آهنی بود، یـعـنـی آن زن از بستگان اعضای آن خانه می‌باشد، و اگر آتشدان چوبی بود، از بستگان آن خانواده نبوده و دورو و منافق می‌باشد، یا اگر آتشدان خشتی…
متن دوم