آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آهک

آهک

     آهک امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ساختن و بنا کردن با آهک بد می‌باشد. اگر ببینی دیواری را از سنگ و آهک ساخته‌ای، تعبیرش این است که فریب دنیا را خورده و به آن مغرور شده‌ای و در فکر آخرت خودت نیستی .تعبیرهای آهک عبارتند از: 1-…
متن دوم