آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آهن

صیقل زدن

صیقل زدن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب صیقل زدن،«پادشاهی» بزرگ می‌باشد. اگر ببینی صیقل می‌زنی، یـعـنـی به خدمت پادشاه مشغول می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر چیز صیقل‌دهنده، مردی است که به دست او حق از باطل جدا می‌شود. صیقل زدن

زنگ زدگی

زنگ زدگی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرنیزۀ تو زنگ زده است، تعبیرش این است که اگر از اهل آن هستی، از شخص بزرگی به تو سود و منفعت کمتر نسبت به حالتی که زنگ نزده و براق می‌باشد خواهد رسید.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پایه چراغ…

آهن

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشترت آهنی است، تعبیرش این است که دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می‌باشد، یـعـنـی قدرت و توانایی بدست می‌آوری (تعبیرهای…

آهن

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آهنی که "ساخته شده" باشد ، خدمتکار می‌باشد، ولی اگر "ساخته شده" نباشد تعبیرش این است که به اندازه آهنی که دیده‌ای مال و اموال مادی بدست می‌آوری.اگر در خواب ببینی به تو آهن داده‌اند، تعبیرش این است که…
متن دوم