آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آهنگر

چکش آهنگری

چکش آهنگری تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب چکش آهنگری، شخصی بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد.اگر در خواب ببینی چکش آهنگری داری یا کسی آنرا به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و شخصی بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او سود…

آهنگر

آهنگر بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر آهنگر، «پادشاه» بزرگ و عادل می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آهنگری که او را میشناختی، پادشاه می‌باشد، ولی اگر ناشناس بود، تعبیر خوب و بد آنچه که دیده‌ای به آهنگر بازمی‌گردد.جابر مغربی می‌گوید: اگر…
متن دوم