آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آمیزش

منی

منی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب منی، مال و اموال بادوام و باثبات می‌باشد.اگر در خواب ببینی از «آلت مردانه»تو منی بیرون آمده است، تعبیرش این است که مال و اموال غریبه‌ای به دست تو خواهد افتاد، در جائی دیگر نیز می‌گوید: تعبیرش این است که به…

آمیزش – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با زنی نابکار آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی طالب و خواهان دنیا و مادیات و مال حرام می‌شوی (اگر این خواب را زنی ببیند تاویلش نیز به همین صورت است) .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با مادر یا خواهر و یا کسی…

آمیزش

تعبیرهای کلی (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آمیزش، برآورده شدن خواسته و حاجت می‌باشد، مخصوصاًً اگر در خواب…
متن دوم