آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

آلت تناسلی مرد سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی دارای دو آلت یا بیشتر از دو آلت هستی، تعبیرش این است که هم صاحب فرزند می‌شوی و هم در بین مردم بزرگی و عظمت به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آلت تو مثل درخت که شاخه‌های…

آلت تناسلی مرد

در اینجا منظور از آلـــــت تــــناسلی مرد، ذَکَر (یا در اصطلاح عامیانه کــــــــیر) می‌باشد. برای مشاهدۀ تعبیرهای مربوط به بیضه می‌بایست به تعبیر خواب بیضه مراجعه نمایید. تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آلت تناسلی،…
متن دوم