آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آفتاب

مغرب

مغرب تعبیرگری می‌گوید: تعبیر مغرب، چندان خوب نمی‌باشد زیرا محل غروب آفتاب است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از مغرب باد آهسته‌ای می‌وزد، یـعـنـی مال و نعمت مردم آنجا زیاد می‌شود، ولی اگر ببینی باد سختی می‌وزد تعبیرش خیر نمی‌باشد (دفع…

مشرق

مشرق تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مشرق،«پادشاهان» جهان می‌باشد، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیر مشرق خوب است، زیرا محل طلوع آفتاب می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی مشرق در جای خوبی می‌باشد، یـعـنـی خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود،…

صبح

صبح ابن سیرین می‌گوید: تعبیر صبح، قوت و توان مردم آن سرزمین می‌باشد.اگر در خواب ببینی "صبح صادق" دمیده و روشن شده است، تعبیرش این است که مردم آن سرزمین ایمن می‌شوند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بعد از روشنی تاریک شد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی…

سایه

سایه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سایه، بزرگی و هیبت است. تعبیر سایه کوچک، «پادشاه» می‌باشد.تعبیر خواب سایۀ دیوار به دست آوردن عزت و بزرگی از شخصی بزرگ است که معیشت و مایحتاج زندگانی خودت را در پناه او بدست می‌آوری.تعبیر خواب سایۀ درخت…

سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی طناب یا رشته‌ای که از خورشید آویزان شده است را با چنگ و دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که از پادشاه به تو قوت و یاری می‌رسد ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن طناب پاره شد و افتادی، یـعـنـی بزرگی و منزلت و…

آفتاب – تعبیر کلی

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آفتاب، «پادشاه» یا«خلیفه» بزرگ می‌باشد،‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش پادشاهی بزرگ می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش پدر می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم