آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آفتابه

آفتابه

آفتابه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آفتابه، زنی خدمتکار یا «کنیزک» می‌باشد که چراغ و روشنی خانه را به او میسپارند، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش خدمتکار گروهی است که از او اطاعت کرده و با او مخالفت نمی‌کنند.ابن سیرین می‌گوید: اگر…
متن دوم