آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آش سماق (تتماج)

آش سماق (تتماج)

آش سماق (تتماج) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آش سماق را با گوشت بره یا گوسفند و ماست شیرین می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن از افراد سپاهی و لشکری خیر و منفعت به دست می‌آوری.اگر ببینی آش سماق را با گوشت گاو یا خرگوش و کشک و…
متن دوم