آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آشپزی

تابه

تابه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تابه، خدمتکار خانه است که اموال مرد صاحب‌خانه را برای زن خودش و دیگران خرج می‌کند.اگر در خواب ببینی تابۀ نو داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که خدمتکار درستکاری به دست می‌آوری یا از تو جدا…

آشپزی – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آتش روشن کرده‌ای تا حلوا بپزی، تعبیرش این است که به تو حرف خوب و پسندیده‌ای می‌زنند .اگر در خواب ببینی برای کباب و بریان کردن چیزی آتش روشن کرده و آن را کباب نموده و خورده‌ای، تعبیرش این است…

آشپزی

تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چیز خوردنی را روی آتش میپزی و می‌خوری، تعبیرش این است که حرف‌های خوب و خوش میشنوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در حال پختن چیز خوش‌طعمی هستی، یـعـنـی از«پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد،…
متن دوم