آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آس بویه – سوسنبر

آس بویه

آس بویه - سوسنبر تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سوسنبر این است که به انجام خیر و نیکی مشهور می‌شوی، و اگر ببینی در زمین تو سوسنبر وجود دارد، باز هم تعبیرش به همین صورت است، ولی اگر سوسنبر را در زمین دیگران ببینی تعبیرش رنج کشیدن می‌باشد.حضرت…
متن دوم