آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آسیب چشم

چشم – ضعف،آسیب یا بهبود

ضعف،آسیب یا بهبود جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی یک چشم تو دچار آسیب شده است، تعبیرش این است که فرزندانت دچار آسیب می‌شوند.اگر ببینی هر دو چشم تو طوری ورم کرده است که نمی‌توانی آن‌ها باز کنی، یـعـنـی با مرد مخالفی ارتباط و مصاحبت…
متن دوم