آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آسیب پهلو

پهلو – آسیب و سوراخ یا ورم پهلو

آسیب و سوراخ یا ورم پهلو ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی استخوان پهلوی تو شکسته است، تعبیرش این است که پدر و مادر یا زنت باعث غم و ناراحتی تو می‌شوند.اگر ببینی پوست پهلوی سمت چپ تو جدا شده و افتاده است، یـعـنـی هم زن و هم مال و…
متن دوم