آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آسیب و ظلم از پادشاه

پادشاه – آسیب و ظلم و… از پادشاه

آسیب و ظلم و... از پادشاه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پادشاه به تو ظلم می‌کند، تعبیرش این است که پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی پادشاه تو را شکنجه می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان…
متن دوم