آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آسیب زبان

زبان – نقص و آسیب زبان

نقص و آسیب زبان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زبان تو درد می‌کند یا دچار عیب و ایرادی شده است، تعبیرش این است که حرفی می‌زنی که به خاطر آن دچار رنج و گرفتاری خواهی شد و وبال گردن تو می‌شود، و اگر بازرگان هستی این خواب را ببینی…
متن دوم