آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آسیب دیدن

زخم – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در زخم بدن تو خون و چرکی جمع نشده است، تعبیرش این است که در مال و اموال تو کم و کاستی و ضرر و زیانی بوجود می‌آید، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی وجود دارد ولی از آن…
متن دوم