آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آسیب دندان

دندان – آسیب یا از دست دادن

آسیب یا از دست دادن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قسمتی از دندان تو شکسته یا از بین رفته است، تعبیرش این است که با توجه به نوع دندان یکی از آن‌ها دچار آسیب و گرفتاری و بلا می‌شوند.اگر ببینی دندان تو کوبیده شده است، یـعـنـی با توجه…
متن دوم