آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آسیب به گیاه

گیاه

گیاه ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل گیاهی است که از انواع گیاهان بدون ساقه و شاخه می‌باشد، تعبیر آن در خواب سود و منفعت است، ولی اگر از انواع گیاهانی است که ساقه و شاخه دارند، تعبیرش افزایش مال و جاه و منزلت به اندازه ضخامت و بلندی…
متن دوم