آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آسیاب

جو

جو امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب جو، مال و اموالی است که به آسانی به دست می‌آید.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جو داری یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که به اندازه آن خیر و نیکی به تو می‌رسد، و همچنین تعبیرش…

آسیاب

آسیاب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آسیاب، جنگ و دشمنی می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر جایگاه آسیاب، جای رئیس بزرگ است.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آسیابان، مردی است که روزی مردم در دست او می‌باشد، ‌‌‌‌‌ تعبیرگر دیگری نیز می‌گوید:…
متن دوم