آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آسمان

آسمان – رفتن یا فرود از آسمان

رفتن یا فرود از آسمان اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی باد مردم آنجا را به هوا برده است، تعبیرش این است که مردم به شرافت و بزرگی می‌رسند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در آسمان هستی، یـعـنـی برایت مسافرتی پیش می‌آید که در آن به…

آسمان – سایر موارد

سایر موارد امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آسمان روشن‌تر از معمول می‌باشد، تعبیرش این است که خداوند تو را در دین بسیار هدایت خواهد کرد و به روشنائی می‌رساند.اگر ببینی آسمان سبز رنگ می‌باشد، یـعـنـی در آن سرزمین خیر و نیکی بوجود…
متن دوم