آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آستانه و درگاه

آستانه و درگاه

آستانه و درگاه ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب آستانه و درگاه بالایی، مرد و سرپرست خانه و آستانه پایینی «کدبانو» می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آستانۀ خانه‌ات بلند و مرتفع شده است، تعبیرش این است که به اندازه بلندی آن مال…
متن دوم