آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آزادی

فراخی

فراخی ابن سیرین می‌گوید: به طوری کلی تعبیر چیزهای تنگی که فراخ و باز شده است، گشایش در کارها می‌باشد.اگر در خواب ببینی خانه یا مغازه تو بزرگ شده است، تعبیرش این است که رزق و روزی تو زیادتر می‌شود .اگر ببینی از جای تنگ، به جای باز و بزرگ و…

آزادی

آزادی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آزاد شده‌ای یا کسی تو را آزاد کرده‌ است، تعبیرش فوق‌العاده خوب می‌باشد، مثلا اگر بیمار باشی بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر بدهکار هستی قرض تو پرداخت می‌شود، یا اگر به حج نرفته‌ای، حج را به جا…
متن دوم