آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آرد

سبوس

سبوس ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبوس، نیازمندی و فقر می‌باشد.اگر در خواب ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می‌خورند، تعبیرش این است که در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می‌آید و مردم در کسب معاش و تامین مایحتاج زندگانی ناتوان…

جو

جو امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب جو، مال و اموالی است که به آسانی به دست می‌آید.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جو داری یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که به اندازه آن خیر و نیکی به تو می‌رسد، و همچنین تعبیرش…

آرد

آرد تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب آرد، مال حلالی است که بدون زحمت به تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آرد جو، درستی دین و ایمان می‌باشد، ‌‌‌‌‌ و آرد گندم، مال و اموالی است که از تجارت به دست می‌آید و بسیار سود و منفعت دارد،‌‌‌‌‌ و…
متن دوم